Co to jest przysposobienie pełne?

Przysposobienie pełne polega na tym, że na jego skutek przysposobiony (czyli osoba adoptowana) staje się nie tylko dzieckiem przysposabiającego (czyli osoby, która dokonała adopcji), ale pełnoprawnym członkiem jego rodziny ze wszystkimi łączącymi się z tym skutkami m. in. w zakresie dziedziczenia. Następuje więc całkowite zerwanie więzi dziecka adoptowanego z jego biologiczną rodziną na rzecz całkowitego włączenia go do rodziny adopcyjnej. Między przysposabiającym a przysposobionym powstaje więc stosunek podobny do tego jaki łączy rodziców z dziećmi.
Pokrewieństwo biologiczne między dzieckiem adoptowanym a jego rodziną biologiczną jako stan naturalny pozostaje nadal, więc wszystkie przepisy z tym stanem związane zostają w mocy, co oznacza brak akceptacji dla małżeństw z biologicznymi krewnymi (zakazane jest więc małżeństwo z krewnym biologicznym). Z tego powodu, aby uniknąć w przyszłości nieporozumień – na marginesie aktu urodzenia adoptowanego czyni się wzmiankę o przysposobieniu.
Rodzice biologiczni definitywnie tracą władzę rodzicielską i nie może ona ulec przywróceniu chyba, że przysposobienie zostanie rozwiązane. Chodzi przede wszystkim o to, aby zagwarantować dziecku adoptowanemu i wychowującym go rodzicom bezpieczeństwo na wypadek ewentualnych ingerencji ze strony rodziny biologicznej.
Na żądanie dziecka adoptowanego i za zgodą przysposabiającego, w postanowieniu o przysposobieniu sąd postanawia, że adoptowany będzie nosić nazwisko złożone ze swego dotychczasowego nazwiska i nazwiska przysposabiającego (czyli nazwisko dwuczłonowe). Warto wskazać, iż taka możliwość nie występuje przy przysposobieniu całkowitym oraz wtedy, gdy przy przysposobieniu pełnym sąd orzekł o sporządzeniu nowego aktu urodzenia adoptowanego dziecka.
Oczywiście przy przysposobieniu pełnym może być sporządzony nowy akt urodzenia dziecka, ale tylko wtedy, gdy tak orzeknie sąd opiekuńczy na wniosek przysposabiającego i za zgodą przysposobionego, który ukończył 13 lat. Orzeczenie o sporządzeniu nowego aktu urodzenia może także nastąpić na wniosek adoptowanego za zgodą osoby, która dokonała przysposobienia.
Możliwe jest również dokonanie przez sąd, na wniosek przysposabiającego i za zgodą dziecka, które ukończyło 13 lat zmiany imienia lub imion adoptowanego. Możliwość taka istnieje także w przypadku małoletnich poniżej 13 roku życia po ich wcześniejszym wysłuchaniu.
Na wniosek rodziców adopcyjnych ulega zmianie skrócony akt urodzenia dziecka adoptowanego, w którym zostaje wpisane nowe nazwisko dziecka.
Polskie prawo dopuszcza rozwiązanie przysposobienia pełnego, ale może to nastąpić tylko z ważnych powodów na żądanie przysposobionego, przysposabiającego lub prokuratora. W takiej sytuacji sąd indywidualnie ocenia wszystkie okoliczności, a przede wszystkim ustali czy więzi rodzinne uległy rozpadowi. Jednak najważniejsze jest określenie czy dalsze trwanie przysposobienia jest zgodne z dobrem małoletniego – jeśli nie, sąd rozwiąże przysposobienie.
Przysposobienie nie może być rozwiązanie po śmierci adoptowanego, zaś po śmierci przysposabiającego może być rozwiązane tylko wtedy, gdy zmarł on już po wszczęciu postępowania o rozwiązanie przysposobienia.
Z chwilą rozwiązania adopcji ustają jej skutki. Jeżeli dziecko jest jeszcze małoletnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby zostało ponownie przysposobione przez inną rodzinę.

apl. adw. Marta Kaczmarek

O Marcin Zaborek

Marcin Zaborek- adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, , w latach 2003-2006 społeczny kurator sądowy, od 2006 r. zawodowy kurator sądowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, w latach 2008-2009 delegowany do pełnienia obowiązków Głównego Specjalisty w Wydziale Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2010 r. starszy kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. W swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym zajmowałem się sprawami związanymi z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, demoralizacji nieletnich, a także prowadziłem nadzory nad realizacją kontaktów z dzieckiem, podczas których stykałem się z szeroko pojętą problematyką tego zagadnienia. Aktualnie udzie­lam porad praw­nych z zakresu prawa rodzin­nego, a także biorę udział w spra­wach sądo­wych klientów. Kon­takt: 604 092 158 e-mail:marcin.zaborek@wp.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.