Na czym polega dla pracownika przysposabiającego dziecko – urlop na zasadach urlopu rodzicielskiego?

Z tytułu przysposobienia dziecka pracownik może skorzystać również z urlopu ma warunkach urlopu rodzicielskiego.

Od 2016 roku nie ma w przepisach mowy o dodatkowym urlopie macierzyńskim, nie oznacza to jednak, że został on całkowicie pominięty –  ustawodawca włączył go do urlopu rodzicielskiego, co automatycznie wydłużyło jego wymiar.

Urlop na warunkach urlopu rodzicielskiego zależny jest od ilości przysposobionych dzieci i przysługuje w wymiarze:

  • 32 tygodni – jeżeli pracownik przysposobił jedno dziecko,
  • 34 tygodni – gdy adoptowano lub przyjęto na wychowanie dwoje lub więcej dzieci,
  • 29 tygodni – jeżeli pracownik, przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia.

Z urlopu na warunkach urlopu rodzicielskiego można skorzystać wyłącznie, jeżeli wykorzystano urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Wniosek o udzielenie urlopu na warunkach rodzicielskiego należy dostarczyć pracodawcy na piśmie, najpóźniej 21 dnia po przysposobieniu lub przyjęciu dziecka na wychowanie. Pracodawca jest zobowiązany do uwzględnienia takiego wniosku.

Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo w częściach nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Urlop rodzicielski jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, nie więcej niż w 4 częściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej albo bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego, w wymiarze wielokrotności tygodnia.

Pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy.

apl. adw. Marta Kaczmarek

O Marcin Zaborek

Marcin Zaborek- adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, , w latach 2003-2006 społeczny kurator sądowy, od 2006 r. zawodowy kurator sądowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, w latach 2008-2009 delegowany do pełnienia obowiązków Głównego Specjalisty w Wydziale Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2010 r. starszy kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. W swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym zajmowałem się sprawami związanymi z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, demoralizacji nieletnich, a także prowadziłem nadzory nad realizacją kontaktów z dzieckiem, podczas których stykałem się z szeroko pojętą problematyką tego zagadnienia. Aktualnie udzie­lam porad praw­nych z zakresu prawa rodzin­nego, a także biorę udział w spra­wach sądo­wych klientów. Kon­takt: 604 092 158 e-mail:marcin.zaborek@wp.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.