Czy rodzicowi adopcyjnemu przysługuje urlop ojcowski i dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem?

Urlop ojcowski, w odróżnieniu od urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, może wykorzystać wyłącznie adopcyjny ojciec. Urlop taki należy wykorzystać do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia. Urlop przysługuje w wymiarze 2 tygodni i może zostać podzielony na dwie równe części.

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego należy złożyć pracodawcy na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z niego. Pracodawca jest zobowiązany taki wniosek uwzględnić.

Urlop ojcowski może zostać wykorzystany w czasie, gdy matka przebywa na urlopie na warunkach macierzyńskiego.

Dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem przysługują rodzicom, którzy wychowują dziecko w wieku do 14 lat. Nie ma tutaj przewidzianych dodatkowych uprawnień, gdy wykorzystywany jest urlop dla pracownika przysposabiającego dziecko. Zwolnienie takie przysługuje w wymiarze 16 godzin albo 2 dni. Do pracownika należy decyzja o sposobie wykorzystania tego uprawnienia. Należy podkreślić, iż z takiego zwolnienia może skorzystać tylko jedno z rodziców.

O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym. Zwolnienie od pracy, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

apl. adw. Marta Kaczmarek

O Marcin Zaborek

Marcin Zaborek- adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, , w latach 2003-2006 społeczny kurator sądowy, od 2006 r. zawodowy kurator sądowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, w latach 2008-2009 delegowany do pełnienia obowiązków Głównego Specjalisty w Wydziale Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2010 r. starszy kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. W swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym zajmowałem się sprawami związanymi z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, demoralizacji nieletnich, a także prowadziłem nadzory nad realizacją kontaktów z dzieckiem, podczas których stykałem się z szeroko pojętą problematyką tego zagadnienia. Aktualnie udzie­lam porad praw­nych z zakresu prawa rodzin­nego, a także biorę udział w spra­wach sądo­wych klientów. Kon­takt: 604 092 158 e-mail:marcin.zaborek@wp.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.