Na czym polega dla pracownika przysposabiającego dziecko – urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego?

Pracownik, przysposabiając dziecko lub przyjmując je na wychowanie, może skorzystać z takich samych uprawnień, co rodzice biologiczni, przysługuje mu więc prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, który można wykorzystać nie później niż do czasu ukończenia przez dziecko 7 lat, zaś w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia.

Urlop na zasadach urlopu macierzyńskiego udzielany jest na pisemny wniosek osoby zatrudnionej.

Urlop na warunkach macierzyńskiego przysługuje w wymiarze zależnym od ilości przysposobionych jednorazowo dzieci. I tak przy przyjęciu:

  • jednego dziecka – pracownikowi przysługuje 20 tygodni urlopu,
  • dwojga dzieci – 31 tygodni,
  • trojga dzieci – 33 tygodnie,
  • czworga dzieci – 35 tygodni,
  • pięciorga i więcej dzieci – 37 tygodni.

Po wykorzystaniu przez jednego z rodziców 14 tygodni urlopu macierzyńskiego istnieje możliwość zrezygnowania z pozostałej części tego urlopu. Może mieć to jednak miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy drugi rodzic przejmuje pozostałą część urlopu.

W przypadku urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego skorzystanie z 14 pierwszych tygodni nie jest obowiązkiem przysposabiającej matki. Zatem nie ma przeszkód, aby to ojciec przysposabiający dziecko lub przyjmujący je na wychowanie jako rodzic zastępczy wykorzystał taki urlop jako pierwszy.

apl. adw. Marta Kaczmarek

 

O Marcin Zaborek

Marcin Zaborek- adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, , w latach 2003-2006 społeczny kurator sądowy, od 2006 r. zawodowy kurator sądowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, w latach 2008-2009 delegowany do pełnienia obowiązków Głównego Specjalisty w Wydziale Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2010 r. starszy kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. W swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym zajmowałem się sprawami związanymi z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, demoralizacji nieletnich, a także prowadziłem nadzory nad realizacją kontaktów z dzieckiem, podczas których stykałem się z szeroko pojętą problematyką tego zagadnienia. Aktualnie udzie­lam porad praw­nych z zakresu prawa rodzin­nego, a także biorę udział w spra­wach sądo­wych klientów. Kon­takt: 604 092 158 e-mail:marcin.zaborek@wp.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.