Czy sąd może zmienić prawomocne orzeczenie o przysposobieniu?

Powyższą kwestię reguluje art. 588 kodeksu postępowania cywilnego (kpc). Zgodnie z treścią tego przepisu: postanowienie orzekające przysposobienie staje się skuteczne po uprawomocnieniu się. Postanowienia takiego sąd opiekuńczy nie może zmienić ani uchylić.

Artykuł 588 kpc stanowi wyjątek od zasad wymienionych w art. 577 i 578 kpc, co oznacza, że postanowienie orzekające przysposobienie staje się skuteczne po uprawomocnieniu się, a nie z chwilą ogłoszenia. Skuteczność zaś polega na tym, że orzeczenie wywiera skutki samo przez się, bez potrzeby podejmowania jego wykonania.

Postanowienie takie nie może być przez sąd opiekuńczy zmienione lub uchylone, w przeciwieństwie do zasady z art. 577 kpc. Nie oznacza to jednak braku możliwości zmiany rodzaju przysposobienia na podstawie art. 124 § 3 kro (na żądanie przysposabiającego i za zgodą osób, których zgoda jest do przysposobienia potrzebna, sąd opiekuńczy może w okresie małoletności przysposobionego zmienić przysposobienie orzeczone stosownie do § 1 na przysposobienie, którego skutki podlegają przepisom art. 121-123 kro)

Orzeczenie o przysposobieniu ma charakter konstytutywny (tworzy nowe prawa i obowiązki) i jest skuteczne erga omnes (wobec wszystkich).

Zarówno od postanowienia orzekającego przysposobienie, jak i od postanowienia orzekającego zmianę rodzaju przysposobienia, wydanych przez sąd drugiej instancji, przysługuje skarga kasacyjna (art. 5191 § 2 kpc). W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że możliwe jest również wznowienie postępowania na zasadach ogólnych (postanowienie SN z dnia 13 lutego 1980 r., III CRN 181/79, OSNC 1980, nr 10, poz. 193).

apl. adw. Marta Kaczmarek

O Marcin Zaborek

Marcin Zaborek- adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, , w latach 2003-2006 społeczny kurator sądowy, od 2006 r. zawodowy kurator sądowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, w latach 2008-2009 delegowany do pełnienia obowiązków Głównego Specjalisty w Wydziale Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2010 r. starszy kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. W swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym zajmowałem się sprawami związanymi z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, demoralizacji nieletnich, a także prowadziłem nadzory nad realizacją kontaktów z dzieckiem, podczas których stykałem się z szeroko pojętą problematyką tego zagadnienia. Aktualnie udzie­lam porad praw­nych z zakresu prawa rodzin­nego, a także biorę udział w spra­wach sądo­wych klientów. Kon­takt: 604 092 158 e-mail:marcin.zaborek@wp.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.